donderdag 15 mei 2014


Van 14 t/m 16 maart heeft de stichting op deze braderie in de Evenementenhal te Gorinchem gestaan. Gedurende deze dagen heeft de stichting zich kunnen presenteren en hieruit zijn leuke contacten ontstaan. Hierbij onze hartelijk dank aan Wietske Pietersma en het team van Buro WP.


Golfdag 16 april 2014

Woensdag 16 april was het dan zover. De golfdag van de stichting op de golfbaan Seve te Rotterdam. Het was een zeer mooie dag met veel zon en deelnemers die het naar hun zin hebben gehad. 
Reis naar Zuid Afrika

Op 18 april jl zijn Saar en Robert voor de stichting naar Zuid Afrika vertrokken
met als doel de voetbalschoenen en ander materiaal te overhandigen aan de dove en slechthorende kinderen in Soweto, Johannesburg. Zoals in het vorige blog reeds vermeld heeft de stichting, in samenwerking met de Tshepiso Mokoena Foundation uit Zuid Afrika, dit project ondersteund. Op 26 april was het dan zover en wat is er mooier dan een lach op het gezicht van een kind. Voor een impressie zie onderstaand filmpje.
Maar de stichting heeft ook andere idee├źn opgedaan tijdens haar verblijf. De oprichtster van TMF, mevrouw Tshepiso Mokoena, meldde dat in geheel Zuid Afrika maar 1 ziekenhuis gespecialiseerd is in het behandelen van dove en slechthorende mensen betreffende meten en afstellen van gehoortoestellen. Deze bevindt zich in Kaapstad. Dus om meer mensen goed te behandelen dienen er meerdere plaatsen in Zuid Afrika te zijn die deze doelgroep kunnen helpen. 

Door de samenwerking met SNEW (zie vorige blog) is de stichting in contact gekomen met medewerkers van de Schoonenberg Groep en deze meldde dat men nog goed werkende meetapparatuur heeft liggen en misschien hiervoor ingezet kunnen worden. De volgende stap is dat men in Zuid Afrika zich gaat inzetten om mensen met een medische achtergrond te zoeken die opgeleid worden om met deze apparatuur te kunnen werken. De kennis van deze apparatuur zal door  deskundigen vanuit Nederland worden overgedragen aan deze groep.
Tevens zal Stichting Play4kids (i.s.m. SNEW) hier in Nederland een actie op touw gaan zetten om oude maar nog werkende gehoortoestellen in te zamelen en deze zo te recyclen dat deze in Zuid Afrika weer gebruikt kunnen worden.

De stichting heeft ook een project aangeboden gekregen vanuit Zuid Afrika met de bedoeling om bomen te planten bij scholen. Deze bomen zullen dienen als beschutting tegen zon en regen. Over dit project volgt verdere informatie in het eerstvolgende blog.

Tevens zijn Saar en Robert aanwezig geweest bij een samenkomst van Twitteraars uit Zuid Afrika die de stichting ondersteunen. 
De kleurpotloden en zaden zullen een dezer dagen worden overhandigd aan de scholen in Swaziland. Foto's van de overhandiging volgen later.  


For our foreign followers here is the blog in English:From 14 to 16 March the Foundation was present on this event at the Evenementenhal in Gorinchem. During these days, the Foundation present themselves and got some nice contacts. Our many thanks to Wietske Pietersma and the team of Buro WP.

Golf 16 april 2014

Wednesday 16 april was the big day. The Foundation day of golf on the golf course Seve in Rotterdam. It was a very nice day with plenty of sunshine and participants who have a pleasant day.
Trip to South Africa

On 18 april Saar and Robert left to South Africa with the aim of soccer shoes and other material to hand it over to the deaf and hard-of-hearing children in Soweto, Johannesburg. As already mentioned in the previous blog, the Foundation, in cooperation with the Foundation Tshepiso Mokoena from South Africa, supported this project . On 26 april was the big day and what could be better than a smile on a child's face. See the video below for an impression.But the Foundation also has other ideas during her stay. The founder of TMF, Mrs Tshepiso Mokoena, reported that in South Africa only 1 hospital specializes in treating deaf and hard-of-hearing people on measuring and adjusting of hearing devices. This is located in Cape Town. So to get more people respond well to treatment, there should be several places in South Africa that can help this target group. Through the cooperation with SNEW (see previous blog) the Foundation got in touch with employees of the Schoonenberg Group and they reported that they have still functioning measurement equipment what can be used for this purpose. The next step is that South Africa is committed to look for people with a medical background that will be trained to be able to work with this equipment. The knowledge of this equipment will be transferred to this group by experts from Netherlands.
Stichting Play4kids will also (in collaboration with SNEW) put a action here in Netherlands to collect old but still working hearing devices and recycle this so that it can be used again in South Africa.

The Foundation has also been offered a project from South Africa with the intent to plant trees at schools. These trees will serve as shelter from sun and rain. Further information about this project follows in the next blog.

In addition, Saar and Robert attended a gathering of Twitter users from South Africa who support the Foundation. 


These days the crayons and seeds will be handed over to the schools in Swaziland. Photos of the handover will follow later.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten